Voorwaarden

 

Voorwaarden

 

Voor het opmaken van de huurovereenkomst hebben wij van de hoofdhuurder nodig:

 

Naam:

Adres:

Postcode & Woonplaats:

Geboortedatum:

Tel.nr.:

Fax-nr.:

Mob.nr.:

Email:

 

Scan of kopie van het paspoort van de hoofdbewoner/ondertekenaar van de huurovereenkomst.

Aantal personen, dat in de woning gebruik gaat maken, hun voornaam en hun geboortedatum en leeftijd,

dit i.v.m. de bewaking in de Urbanisatie.

 

 • Na ontvangst van uw gegevens en de scan/kopie van uw paspoort ontvangt u van ons per email een

voorlopige bevestiging met de huurovereenkomst in bijlage en wordt de Villa voor u geblokkeerd.

De door u ingevulde en ondertekende huurovereenkomst dient per ommegaande -doch uiterlijk binnen

24 uur- per email of fax te worden geretourneerd.

 

 • Tegelijk bij de reservering dient een eenmalige incasso-machtiging te worden verleend voor de

aanbetaling ter grootte van 1/2 x de huursom en onkosten met een minimum van 800,- euro.

 

 • Voor het restant dient tevens een eenmalige incasso-machtiging te worden verleend, welke ongeveer

vier weken later wordt geïnd.

 

 • Na reservering en betaling van de afgesproken termijnbetalingen kan geen terugbetaling meer gevorderd

worden.

 

 • Als Eldorado-Gestión door overmacht het verhuurde niet ter beschikking kan stellen gedurende de gehuurde

periode (geheel of gedeeltelijk) kan E-G naar redelijkheid en billijkheid de huurpenningen (geheel of

gedeeltelijk) terugbetalen aan de huurder, doch er kan nooit meer gevorderd worden dan er aan

huurpenningen is betaald. De verhuurder zal nimmer voor verdere schade aansprakelijk worden gesteld.

 

 • In noodzakelijke gevallen is het Verhuurder dan wel een representant van de Verhuurder toegestaan de

woning tijdens de huurperiode -na berichtgeving aan de Huurder- te betreden

 

 • Huurder heeft aangegeven géén/wèl bezwaar te hebben tegen bewoning van PEP137-Bis (en betaalt dan

de 25% prijs-opslag).

 

 • Het staat Verhuurder volkomen vrij om zonder opgave van redenen een kandidaat-Huurder de

huurovereenkomst te weigeren en hem niet als Huurder te accepteren.

 

 • Huisdieren, honden en katten zijn niet toegestaan.

 

 • Het is verboden te roken in en nabij de villa’s.

 

 • Verhuurder zal de waarborgsom in de 2e helft van september / medio september terugstorten op dezelfde

rekening van de Huurder als waarvandaan de Huurder de huurpenningen heeft voldaan, mits het gehuurde

in goede en korrekte staat is opgeleverd.

 

 • Huurder is volledig verantwoordelijk voor de verstrekte zwempassen.

Bij verlies of diefstal van een of meerdere zwempassen wordt door verhuurder aan huurder een bedrag van 300,- euro per zwempas in rekening gebracht.

 

 • De huurder dient zelf zorg te dragen voor/in het bezit te zijn van:

1) een annuleringsverzekering

2) een reiskosten- en ziektekostenverzekering

3) een W.A.-verzekering

 

 • De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van diefstal, schade of ongevallen van welke

aard dan ook, die kunnen optreden aan personen of eigendommen.

 

 • De woningen zijn voorzien van een satelliet-TV/-Radio met NL-zenders onder voorbehoud: aangezien

het om een straal- en satellietverbinding gaat, zal bij het ontbreken van deugdelijk beeld en/of geluid

Verhuurder hiervoor nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

 • Op de huurovereenkomst is alleen het Nederlandse Recht van toepassing, ook als aan de verbintenis

geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking

betrokken partij in het buitenland gevestigd is.

 

 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij verschil van mening is de beslissing van

Eldorado-Gestión doorslaggevend.

 

 • Bij elke geschil, welke tussen huurder en verhuurder moge rijzen, is uitsluitend de Rechter te Amsterdam

bevoegd.

 

 • Met het aangaan van de huurovereenkomst gaat de huurder zonder voorbehoud akkoord met

bovengenoemde voorwaarden.

Copyright © 2016 Eldorado-Gestión

All Rights Reserved